ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding)

Download

- ประกาศ

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- เอกสารประกวดราคาซื้อ

-----------------------------------------------------------

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง